Pagalba telefonu 24/7 (8 5) 2600 600

Naudojimosi tinklapiu taisyklės

Bendroji informacija

Draudėjas – asmuo, pateikęs mums paraišką sudaryti draudimo sutartį.

Draudikas –AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje, kodas 300665354, adresas Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Tel. +370 5 2600 600, faks. +370 5 2102 666, el.paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt , duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“ (Toliau – BTA).

Šis tinklalapis yra skirtas draudimo įmokos už draudimo sutartį dydžiui apskaičiuoti, draudimo įmokai sumokėti, sutarčiai sudaryti ir kitoms su tuo susijusioms paslaugoms gauti.

Draudėjai privalo naudotis šiuo tinklalapiu tik teisėtais tikslais ir tik tokiu būdu, kad jų veiksmai nepažeistų BTA, trečiųjų asmenų teisių ir (arba) teisėtų interesų bei neapribotų jų galimybės naudotis šiuo tinklalapiu.

Draudėjai, naudodamiesi šiuo tinklalapiu, privalo elgtis sąžiningai ir teisėtai. Neteisėtas informacijos (įskaitant asmens duomenis) pateikimas arba kitoks jos tvarkymas, svetimų elektroninės bankininkystės duomenų panaudojimas yra draudžiamas, o už tokius veiksmus taikoma teisės aktuose numatyta atsakomybė.

Draudžiama naudotis šiuo tinklalapiu per programas, kurios siunčia tinklalapiui automatines užklausas.

Draudimo sutartis

Prieš sudarydamas draudimo sutartį Draudėjas privalo susipažinti ir šiame tinklalapyje pažymėti, kad sutinka su draudimo taisyklėmis.

Norėdamas sužinoti apskaičiuotą draudimo įmokos už draudimo sutartį dydį ir sudaryti tokią sutartį, Draudėjas privalo nurodyti šiame tinklalapyje prašomą informaciją, įskaitant asmens duomenis.

Sutartis laikoma sudaryta, kai Draudėjas sumoka BTA šiame tinklalapyje nurodytą draudimo įmoką už draudimo sutartį. Draudimo įmoka mokama pasirenkant vieno iš tinklalapyje nurodytų bankų teikiamą elektroninės bankininkystės paslaugą. BTA neatsako už šių bankų teikiamų elektroninės bankininkystės paslaugų kokybę.

Sutartis laikoma sudaryta, kai Draudėjas sumoka BTA šiame tinklalapyje nurodytą draudimo įmoką už draudimo sutartį. Draudimo įmoka mokama pasirenkant vieno iš tinklalapyje esančių mokėjimo būdų. BTA neatsako už bankų ir kitų partnerių teikiamą mokėjimo surinkimo paslaugos kokybę,

Draudėjas turi teisę atsisakyti internetu sudarytos Draudimo sutarties per 14 dienų nuo Draudimo sutarties sudarymo dienos, pateikdamas BTA raštišką prašymą dėl atsisakymo. Prašymas turi būti pateiktas elektroniniu paštu, adresu bta@bta.lt arba išsiųstas paštu, adresu Viršuliškių skg 34, Vilnius. Prašymo diena yra laikoma diena, kada prašymą faktiškai gauna BTA.

Draudėjas neturi teisės atsisakyti:

kelionių ir bagažo draudimo sutarčių ar panašių draudimo sutarčių, kurių galiojimo terminas trumpesnis negu vienas mėnuo;

sutarčių, kurias tiek Draudikas, tiek Draudėjas yra visiškai įvykdę nepasibaigus sutarties atsisakymo terminui.

Draudėjo teisė atsisakyti Draudimo sutarties yra įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatomis.

Jeigu draudimo sutartis įsigalioja iki termino, per kurį Draudėjas gali atsisakyti sutarties pabaigos, iš grąžintinos draudimo įmokos yra išskaičiuojama draudimo įmokos dalis, už faktiškai suteiktas draudimo paslaugas (už draudimo sutarties galiojimą iki atsisakymo).

Intelektinės nuosavybės teisės

Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su šiuo tinklalapiu, priklauso BTA. Bet koks šio tinklalapio turinio arba jo dalies atgaminimas, platinimas, saugojimas arba bet koks kitoks naudojimas be BTA leidimo draudžiamas ir už tai taikoma teisės aktuose numatyta atsakomybė.

Kitos sąlygos

Jeigu Draudėjas arba BTA nevykdo arba netinkamai vykdo šiose Taisyklėse numatytas pareigas, privalo atlyginti visus dėl to BTA ir (arba) trečiųjų asmenų patirtus nuostolius.

Visi ginčai, atsiradę dėl naudojimosi šiuo tinklalapiu, sprendžiami derybų keliu. Jeigu šiuo būdu ginčai neišsprendžiami, tuomet jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.